Úřední deska školy

Dívčí katolická střední škola, Praha 1, Platnéřská 4, školská právnická osoba

Sídlo

• Platnéřská 4, 110 00 Praha 1
• IČ: 47611162 , (škola není plátcem DPH)

Zřizovatel

• Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1
• právní forma: církev, náboženská společnost, IČ: 00 445 100

Škola sdružuje

• Střední škola: IZO 047 611 162
• Dům dětí a mládeže: IZO 181023245

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.

2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

• Poskytuje střední vzdělání.
• Poskytuje střední vzdělání s možností získat osvědčení.
• Vede žákyně k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný arcibiskupem pražským. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou.
Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě školské právnické osoby za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Arcibiskupství pražského a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Vedení střední školy

Mgr. Lucie Velkoborská, ředitelka

 • pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Mgr. Josef Civín, statutární zástupce ředitele

Mgr. Luboš Hošek, statutární zástupce ředitele

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitelka Střední školy Mgr. Lucie Velkoborská, Praha 1, Platnéřská 4, školská právnická osoba, kterou zřizuje Arcibiskupství pražské, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:

 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku dle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu dle § 18,
 • přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole dle § 93 a následujících,
 • přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle § 66 a § 97,
 • opakování ročníku podle § 66 odst.7 a § 97 odst.8,
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání podle § 123 odst.4,
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy podle § 31,
 • uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100.

Podle § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k MŠMT, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání).
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (dle § 60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb.) prostřednictvím ředitele školy k MŠMT.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

________________________________________

Povinně zveřejňované údaje o škole

Název školy: Dívčí katolická střední škola
Adresa: Platnéřská 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 108 268
Fax: 221 108 272
E-mail: divciskola@divciskola.cz
WWW stránky: www.divciskola.cz
Právní forma: školská právnická osoba
Zřizovatel školy: Arcibiskupství pražské
Adresa zřizovatele: Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1
Zřizovací listina: Vydalo Arcibiskupství pražské, dne 29. 12. 2005, Č. j. 8592/2005
Ředitel školy: Mgr. Lucie Velkoborská
Zápis do rejstříku škol: 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1990
Součásti organizace: střední škola, dům dětí a mládeže
Kapacita školy: škola – 52 žáků
dům dětí a mládeže – 52 osob
IČ: 476 111 62
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 020 711
IZO střední školy: 047 611 162
IZO dům dětí a mládeže: 181 023 245
Obory vzdělání: denní forma vzdělávání
název oboru kód oboru
Pečovatelské služby 75-41-J/01
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

________________________________________

Směrnice ředitele č. 2/2014

Věc: Svobodný přístup k informacím

I. Stanovím následující podmínky a postupy v oblasti svobodného přístupu k informacím

A. Úvodní ustanovení

Směrnice pro svobodný přístup k informacím (dále jen směrnice) je vnitřním předpisem, závazným pro zaměstnance střední školy (dále jen SŠ).

Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění novely č. 167/2012 a dalších zákonných norem v podmínkách školy.

S obsahem Směrnice musí být seznámeni všichni zaměstnanci SŠ. Za toto seznámení odpovídají vedoucí zaměstnanci jednotlivých úseků SŠ.

B. Základní pojmy

1. Povinný subjekt

Ředitel školy je subjekt povinný poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

2. Žadatel

Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, to znamená také územní samosprávný celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek apod., která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o poskytování informace.

3. Informace

Ředitel školy poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

Informací, kterou je ředitel školy povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, umístěná ve školní knihovně nebo pomocí internetu (www.stránky školy).

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a o dalších důležitých rysech).

C. Poskytované informace

1. Zveřejnění informací

Ředitel školy zveřejní v sídle školy na všeobecně přístupném místě (informační tabule) a na www stránkách následující informace:

a) důvod a způsob založení školy, podmínky a principy, za kterých provozuje svou činnost,
b) popis organizační struktury,
c) informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy,
d) vymezení své pravomoci a působnosti,
e) jméno a příjmení své nebo zástupce ředitele určeného k poskytování informací a příjmení pracovníka
pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení,
f) údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě
a kde lze odvolání podat,
g) postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů,
h) postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace,
i) přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde
jsou tyto předpisy k nahlédnutí,
j) sazebník úhrad za poskytování informací,
k) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací,
l) výroční zprávu o činnosti školy za předcházející školní rok.

Výše uvedené škola zveřejní:
a) na nástěnce ve vestibulu školy (úřední deska),
b) na internetových stránkách www.divciskola.cz.

Právní předpisy, podle nichž škola jedná a rozhoduje vč. seznamů hlavních dokumentů koncepčních, strategických a programových povah, poskytne škola k nahlédnutí v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod a to v ředitelně školy.

a) Důvod a způsob založení školy, podmínky a principy, za kterých škola provozuje svou činnost

• Dívčí katolická střední škola, Praha 1, Platnéřská 4, školská právnická osoba (IČ: 476 111 62, IZO: 600 020 711). Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1, církev, náboženská společnost (IČ: 00 445 100), které vydalo pro činnost školy zřizovací listinu (č.j. 8592/2005).
Hlavním účelem školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
– poskytuje střední vzdělání
– poskytuje střední vzdělání s možností získat osvědčení.
– vede žákyně k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.

Specifičnost školy spočívá ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním).

b) Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy.
Organizační uspořádání střední školy:
– úsek ředitele
– úsek teoretického vyučování
– úsek praktického vyučování

Střední škola sdružuje:
1. střední škola – IZO 0476 111 62
2. dům dětí a mládeže – IZO 181 023 245

Okruhy doplňkové činnosti organizace:
– podnajímání bytů a nebytových prostor
– pořádání kulturních a sportovních akcí
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
– pořádání vzdělávacích zájezdů pro žáky i dospělé
– poskytování sociálních služeb
– prodej výtvarných prací a rukodělných výrobků žáků
– zajišťování zájmové činnosti žáků mimo vyučování

c) Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy

viz. příloha č. 1

d) Vymezení své pravomoci a působnosti

viz. příloha č. 2

e) Jméno a příjmení ředitele školy nebo statutární orgán určený k poskytování informací a jméno a
příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností

viz. příloha č. 3

f) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v
jaké lhůtě a kde lze odvolání podat

viz. příloha č. 4

g) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

viz. příloha č. 5

h) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

viz. příloha č. 6
i) Vzor rozhodnutí o odmítnutí informace

viz. příloha č. 7

j) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a
čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí

viz. příloha č. 8

k) Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

viz. příloha č. 9

l) Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

Ředitel školy zveřejní vždy do 1. března výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění.

dále viz. příloha č. 10

m) Výroční zprávu o činnosti školy za předcházející školní rok

viz. příloha č. 11

Ředitel školy může zveřejnit uvedené informace také jinými způsoby a může zveřejnit i další informace, které je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

2. Kopie informací

Ředitel školy umožní každému pořízení kopií informací uvedených ve výše uvedených odstavcích a) až m), tuto službu zabezpečuje sekretářka školy pí. Pavlína Rajdlová se souhlasem ředitele školy nebo zástupcem statutárního orgánu.

D. Způsob a rozsah zveřejňování informací

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby:
– na úřední desce školy,
– v denním tisku a sdělovacích prostředcích,
– na sekretariátu ředitele školy,
– prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci (třídní schůzky, konzultace k výchovně
vzdělávací problematice, setkání s výchovným poradcem apod.),
– na internetových stránkách školy,
– prostřednictvím výroční zprávy ředitele školy.

Rozdělení věcné problematiky k využívání žádostí o poskytnutí informací:
1. Ředitel školy – koncepce rozvoje školy, vztahy s nadřízenými orgány.
2. Zástupci ředitele pro teoretické vyučování – pedagogická a speciálně pedagogická problematika včetně přijímacích řízení.
3. Zástupce ředitele pro praktické vyučování – problematika praktického vyučování, odborného výcviku a učební a odborné praxe.
4. Ostatní zaměstnanci – dle rozhodnutí ředitele školy a organizačního řádu školy (výchovní poradci, speciální pedagogové, metodik prevence, školní psycholog)
5. Odpovědní vedoucí zaměstnanci dle věcné příslušnosti podání jsou povinní postupovat podle této směrnice a jejich příloh.

E. Neposkytnutí a omezení práva na poskytování informace viz. § 7, § 9, § 10, § 11
odst. 2,3,4,5 zákona č. 106/1999 Sb

Ředitel školy neposkytne informaci, která:
– vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických
postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví,
sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon
nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby,
– je označena za obchodní tajemství,
– byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím
informace souhlasí,
– se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením
ochrany duševního vlastnictví.

Ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při
přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím (jedná se
o informace vzniklé v etapě přípravy rozhodnutí, např. stanoviska jednotlivých organizačních útvarů školy
k určité věci před jejich sjednocením ve formě rozhodnutí navenek).

Omezení práva na informace znamená, že ředitel školy poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

F. Úhrada nákladů a výroční zpráva

Ředitel školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí
předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují
informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích
žáků ve výchovně vzdělávacím procesu. (příloha č. 9)
Ředitel školy vždy do 1. března zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. (příloha č. 10)

G. Zacházení s informacemi v informačním systému školy

1. Zásady zacházení s informacemi v informačním systému školy:

Škola jako provozovatel informačního systému nakládá s informacemi, které vypovídají o osobnosti
a soukromí dotčených osob (národnost, zdraví, úspěšnost ve výchovně vzdělávacím procesu, pedagogicko-
psychologická vyšetření, rodinné poměry …). Je proto povinna postupovat v souladu se zákonem 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.

Škola smí získávat jen informace potřebné pro svoji činnost a provoz. Informace musí být v přiměřeném
rozsahu.

Škola si musí ověřovat, zda informace, s nimiž v informačním systému nakládá, jsou přesné a podle potřeby
je aktualizovat. Neuchovává ve svém informačním systému nepravdivé informace.

Škola získává informace pro informační systém náležitým způsobem. Nesmí získávat informace pod krytím
jiným účelem nebo jinou činností.

Škola je povinna uchovávat informace. Doba uchování je dána typovým rejstříkem pro skartaci.

Škola zajistí ochranu svého informačního systému před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodným
poškozením, jakož i před neoprávněným přístupem nebo zpracováním.

Škola stanoví přesně práva a povinnosti pracovníků školy, kteří mají přístup k informačnímu systému.

Škola zajistí účinná opatření, aby po skončení pracovního poměru zaměstnance nemohly být informace,
s nimiž nakládal, touto osobou využity.

2. Informace o žácích ve výchovně vzdělávacím procesu

Informace o žácích a klasifikace

Informace o žákovi ve výchovně vzdělávacím procesu je nutné chápat jako důvěrné a mohou být proto
poskytnuty pouze rodičům zletilých žáků nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků. Z rozhodnutí ředitele školy mohou být dílčí informace poskytnuty jiným státním orgánům na základě písemné žádosti (Policie ČR, soud, odbor sociální péče apod.).
Jsou-li tyto informace dále zpracovávány, například do výroční zprávy ředitele školy, musí mít pouze obecně
statistický charakter, aby nedocházelo k porušování ochrany údajů v informačním systému.
Veškeré informace o žácích ve výchovně vzdělávacím procesu jsou bezplatné.

II. P o v ě ř u j i
– kontrolou této směrnice vedoucího správy majetku

IV. Odpovědní vedoucí zaměstnanci dle věcné příslušnosti podání jsou povinni postupovat
a řídit se dle této směrnice a jejich příloh

V. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2014.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy
Příloha č. 2 – Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy
Příloha č. 3 – Pověření pracovníků školy přijímat žádosti a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení
Příloha č. 4 – Rozhodnutí ředitele školy, proti kterým je přípustné odvolání
Příloha č. 5 – Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Příloha č. 6 – Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
Příloha č. 7 – Vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
Příloha č. 8 – Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a předpisů, kterými se ředitel školy při
výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí
Příloha č. 9 – Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací
Příloha č. 10 – Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
Příloha č. 11 – Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející školní rok

Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy

Příloha č. 1
Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy
1.1 Informace o škole
Název školy: Dívčí katolická střední škola
Adresa: Platnéřská 4, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 108 268
Fax: 221 108 272
E-mail: divciskola@divciskola.cz
WWW stránky: www.divciskola.cz
Právní forma: školská právnická osoba
Zřizovatel školy: Arcibiskupství pražské
Adresa zřizovatele: Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1
Zřizovací listina: Vydalo Arcibiskupství pražské, dne 29. 12. 2005, Č. j. 8592/2005
Ředitel školy: Mgr. Luboš Hošek
Zápis do rejstříku škol: 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1990
Součásti organizace: střední škola, dům dětí a mládeže
Kapacita školy: škola – 52 žáků
dům dětí a mládeže – 52 osob
IČ: 476 111 62
Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 020 711
IZO střední školy: 047 611 162
IZO dům dětí a mládeže: 181 023 245
Obory vzdělání: denní forma vzdělávání
název oboru kód oboru
Pečovatelské služby 75-41-J/01
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

1.2 Jmenování do funkce ředitele školy

Mgr. Luboš Hošek byl jmenován do funkce Arcibiskupstvím pražským, na základě doporučení rady školské právnické osoby, jmenováním ze dne 29.12.2005 (č.j. 8577/2005) s účinností ode dne vzniku školské právnické osoby zápisem do rejstříku školských právnických osob. Jmenování podepsal kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

Příloha č. 2
Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem č. 561/2004 v platném znění (Školský zákon).

1) Ředitel školy
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkající se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášený ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

3) Ředitel školy, kterého zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 a § 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

4) Ředitel školy, kterého zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech (dle zákona 500/2004 Sb – Správní řád):
a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících
c) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle §66 a 97,
d) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4,
e) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100.

Příloha č. 3
Pověření pracovníků přijímat žádosti a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Na základě zákona 500/2004 Sb., správního řádu, § 2 a zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v platném znění, provádí vyřizování stížností, oznámení a podnětů ředitel školy (statutární orgán), v případě jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu nebo jiný pověřený vedoucí pracovník. Na základě výše uvedených paragrafů pověřuji:
• zástupce statutárního orgánu školy Mgr. Josefa Civína k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací,
• zaměstnankyni sekretariátu ředitele paní Pavlínu Rajdlovou k přijímání žádostí o poskytnutí informací,

Kontakty na výše uvedené osoby:
Mgr. Luboš Hošek: tel. 604 451 423, email: hosek@divciskola.cz
Mgr. Josef Civín: tel. 723 723 140, email: civin@divciskola.cz
Pavlína Rajdlová: tel. 723 770 535, email: rajdlova@divciskola.cz

V případě jejich nepřítomnosti přijímá žádosti pověřený pracovník školy.

Přijímání žádostí i vyřizování stížností se provádí každý pracovní den v ředitelně nebo sborovně školy od 8.00 hod. do 14:00 hod.

Toto pověření nabývá platnosti dne 1. 4. 2014

Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy

Příloha č. 4
Rozhodnutí ředitele školy, proti kterým je přípustné odvolání (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 zákona č. 561/2004 Sb. a následujících
c) zamítnutí žádosti o přestup, změnu obru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97 zákona č. 561/2004 Sb.,
d) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
e) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100 zákona č. 561/2004 Sb.,

Proti rozhodnutí ředitele je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitele školy do 15 dnů ode dne
doručení, v případě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání je lhůta na odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje odvolací orgán instančně vyšší, tedy MŠMT.

Příloha č. 5
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Vyřizování stížností se řídí zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád §175.

Každý občan má právo usilovat prostřednictvím stížností, oznámení a podnětů o odstranění
zjištěných nedostatků ve škole a školní práci.

Stížnost je takové podání, které se týká zájmů stěžovatele.
Oznámení je takové podání, kterým má být odstraněn jednotlivý nedostatek.
Podnět je takové podání, kterým je sledován širší společenský prospěch.

5.1 Přijímání stížností a oznámení

Ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení.
V zájmu rychlého a hospodárného vyřízení je účelné podávat stížnosti a oznámení bezprostředně
nadřízenému (např. na vyučujícího řediteli školy, na ředitele školy Krajskému úřadu).

Forma stížnosti může být ústní nebo písemná.

V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše ředitel školy zápis, který předloží
stěžovateli k podpisu. Jedná-li se o stížnost zvláště závažnou, musí ředitel školy neprodleně
informovat své nadřízené (zřizovatele), kteří pak stanoví způsob vyřízení stížnosti.

Ústřední evidence došlých a ústně podaných stížností vede sekretariát ředitele školy v knize došlých stížností, oznámení a podnětů.
Evidence obsahuje:
– datum podání, věc, jednací číslo, evidence v ESS
– jméno, příjmení a adresu stěžovatele
– označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje
– předmět stížnosti
– kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení
– výsledek šetření a opatření
– datum vyřízení stížnosti

5.2 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Všechny stížnosti je nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit, nebo zařídit jejich
vyřízení. Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně. Přitom musí být
prošetřeny všechny body stížnosti.

Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci střední školy nebo ředitel povinni:
– prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách,
– objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat,
– výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná,
– o výsledku šetření informovat stěžovatele,
– u důvodných a částečně důvodných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a
poskytnout výsledky šetření věcně příslušným útvarům k dalšímu využití,
– spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření předat k evidenci.

Lhůty pro vyřizování stížností:
Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejich doručení správnímu orgánu.

Proti stěžovatelům (v případě rodičů ani proti žákům) nesmí být činěny žádné nepřípustné
kroky proto, že podali stížnost. Ředitel školy je povinen sledovat, jak jsou opatření uložená ke
sjednání nápravy plněna a popřípadě vyvozovat další důsledky.

Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže to je v zájmu správného
vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele.

Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jakož i osoby,
proti kterým stížnost směřuje.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná
k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom vyrozuměn.

O vyřízení stížností musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není důvodná.

Anonymní stížnosti, které nebudou obsahovat konkrétní náležitosti, nebudou řešeny (s výjimkou anonymních stížností, které se týkají výchovy a vzdělávání).

Proti způsobu vyřízení stížnosti není možné podat odvolání, ale může se podat nová stížnost.
Tato nová stížnost však musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není potřebné tuto stížnost
prošetřovat.

Příloha č. 6
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

1. Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá ředitel školy. Přijímáním žádostí je pověřená sekretářka ředitele školy paní Pavlína Rajdlová nebo zástupce ředitel Mgr. Josef Civín. Ředitel školy určí odpovědného vedoucího pracovníka a přidělí mu žádost k vyřízení podle věcné příslušnosti k vyřizování žádostí a poskytnutí informací. Není-li přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce, je oprávněna přijímat a vyřizovat neodkladné žádosti osoba pověřená ředitelem školy.
2. Ředitel střední školy pověřil vybrané zaměstnance přijímáním a vyřizováním ústních informací o poskytnutí informací (dále jen oprávnění zaměstnanci) a vybrané zaměstnance přijímáním písemných žádostí o poskytnutí informací a koordinací jejich vyřizování (dále jen pověření zaměstnanci).
3. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) oprávněným zaměstnancům nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat) pověřeným zaměstnancům.
4. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřený zaměstnanec místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
5. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo materiálů na paměťových médiích.
6. Ústní žádost
 Ústní žádost o poskytnutí informace se podává u oprávněných zaměstnanců, kteří buď informaci poskytnou osobně ústně přímo nebo zajistí organizačně její poskytnutí jiným (podřízeným) zaměstnancem, když takovou žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele.
 Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej oprávněný zaměstnanec k podání žádosti v písemné formě, která pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle § 14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostatečnou, je nutné, aby žadatel podal žádost písemně.
7. Písemná žádost
 Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace písemně, se považuje za nové podání žádosti.
 Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči střední škole nebo kdo žádost podal, pověřený zaměstnanec ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a nepodléhá evidenci.
 Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený zaměstnanec vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený zaměstnanec o odmítnutí žádosti.
 Pokud je požadovaná informace mimo působnost střední školy, pověřený zaměstnanec žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost jiné organizaci).
 Pověřený zaměstnanec poskytne žadateli informaci do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený zaměstnanec.
 Lhůtu uvedenou výše může pověřený zaměstnanec prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze z následujících důvodů :
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v archivu střední školy,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti,
d) konzultace mezi dvěma nebo více útvary střední školy, které mají závažný zájem na předmětu konzultace mezi dvěma nebo více útvary střední školy
 Pověřený zaměstnanec je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.
8. Pokud střední škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom, ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě, rozhodnutí. Rozhodnutí je správním rozhodnutím obsahuje následující náležitosti:
a) název a sídlo střední školy,
b) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
c) označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické
osoby),
d) výrok, který obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem,
e) odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí informace, včetně každého omezení práva na
informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,
f) poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání,
g) vlastnoruční podpis statutárního orgánu střední školy s uvedením jména, příjmení a funkce,
h) jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance.
9. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
10. Jestliže střední škola, ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebo v řádně prodloužené lhůtě, neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.
11. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, střední škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
12. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele střední školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
13. O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydané ředitelem střední rozhodne zřizovatel do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem střední školy. Pokud zřizovatel v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
14. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.
15. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena.
16. Evidence žádostí obsahuje:
a) datum doručení žádosti, věc, číslo jednací, evidence v ESS
b) jméno, příjmení žadatele (název, sídlo), spojení na žadatele
c) způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena
d) datum vyřízení žádosti.
17. Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Příloha č. 7
Vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Dívčí katolická střední škola, Praha 1, Platnéřská 4, školská právnická osoba
tel.: 221 108 268, fax: 221 108 272

zastoupená Mgr. Lubošem Hoškem, ředitelem

Č.j.: ……………………..
Datum vydání rozhodnutí:
………………………….
Žadatel (název a sídlo; jméno a příjmení):
……………………………………………………………..…..

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
podle § 15 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výrok
V souladu s ustanovením …………… zákona č.106/1999 Sb. se informace
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….., o kterou (-é) jste žádal (-a) v žádosti ze dne ………………………..

neposkytuje.

Odůvodnění
Podle následujících ustanovení zákona č.106/1999 Sb. se omezení práva na poskytnutí informace vztahuje i na Vámi požadovanou informaci, neboť podle

ustanovení důvod omezení práva na poskytnutí informace

§ …….. – ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
§ …….. – ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
§ …….. – ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
§ …….. – ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat písemné odvolání MŠMT, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, prostřednictvím ředitele této školy.

………………………. Mgr. Luboš Hošek ředitel

Příloha č. 8
Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátu ředitele školy v čase od 8.00 do 14:00 hod.

Přehled nejdůležitějších zákonů a vyhlášek

– zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění
– zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) v platném znění
– zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) v platném znění
– zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění
– vyhláška č. 671/2004 Sb. (podrobnosti přijímacího řízení) v platném znění
– vyhláška č. 13/2004 Sb. (o středním vzdělávání) v platném znění
– vyhláška č. 15/2004 Sb. (dlouhodobé záměry a výroční zprávy) v platném znění
– vyhláška č. 16/2004 Sb. (o organizaci školního roku) v platném znění
– vyhláška č. 72/2004 Sb. (o poradenských službách) v platném znění
– vyhláška č. 73/2004 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v platném znění
– vyhláška č. 108/2005 Sb. (o školských výchovných a ubytovacích zařízení) v platném znění
– vyhláška č. 107/2005 Sb. (o školním stravování)
– vyhláška č. 410/2005 Sb. (o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)

Přehled nejdůležitějších dokumentů

– Zařazení do sítě škol (zápis do školského rejstříku)
– Zřizovací listiny
– Osvědčení o registraci u finančního úřadu
– Rozpočet školy
– Školní vzdělávací program
– Učební plány
– Školní řád
– Plán práce školy
– Výroční zprávy o plnění úkolů příspěvkové organizace ve školství
– Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok
– Tematické plány

Příloha č. 9
Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady.

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací

Poskytování informací Poznámka Kč
1. Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči CD ROM 50,-
2. Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou Dle sazebníku poštovních služeb
3. Balné- paušál/jedna zásilka, je-li informace na vyžádání zasílána poštou 30,-
4. Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin 50,-
5. Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledáváním informace 1 hod. za každou započatou
hodinu 150,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Úhrady jsou vybírány na sekretariátu ředitele školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá
sekretariát ředitele školy.

Ředitel školy je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady.

Úhrada nákladů je příjmem školy.

Příloha č. 10
Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející
kalendářní rok

Ředitel školy zveřejní vždy do 1. března výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění.
Výroční zpráva má podobu formuláře.

Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní
rok 2…

Škola: Dívčí katolická střední škola, Praha 1, Platnéřská 4, školská právnická osoba

1.
Podané písemné žádosti o informace
Počet:

2.
Podaná odvolání proti rozhodnutí
Počet:

3.
Opis podstatné části rozsudku, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
informace (neuvádějí se osobní údaje)

4.
Další informace vztahující se k uplatnění zákona 106/1999 Sb.
5. Zodpovídá Zpracoval

Příloha č. 11
Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející školní rok

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce,
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
j) základní údaje o hospodaření školy,
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní jí na přístupném místě ve škole.

________________________________________
Výroční zpráva